Societate Profesională Notarială Korodi-Popa Aurelia-Nicoleta - Sabău Carmen

Contractul de Donație

Contractul de donație este contractul prin care, cu intenția de a gratifica o parte, numită donator, dispune în mod irevocabil de un bun în favoarea celeilalte părți, numită donatar.

Orice donaţie încheiată între soţi este revocabilă, insa numai în timpul căsătoriei.

Contractul de donație se încheie prin înscris autentic, sub sancțiunea nulității absolute. Sunt exceptate de la cerința formei autentice donațiile indirecte, donațiile deghizate și darurile manuale.

Dacă donația are ca obiect bunuri mobile, acestea trebuie enumerate și evaluate într-un înscris, sub sancțiunea nulității absolute a donației. Acest înscris poate fi cuprins în contractul de donație sau poate constitui un înscris sub semnătură privată.

De asemenea, forma autentică este cerută și în cazul în care valoarea bunurilor mobile corporale ce se donează depășește 25.000 lei. Bunurile mobile corporale cu o valoare de până la 25.000 lei pot face obiectul unui dar manual, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Darul manual se încheie valabil prin acordul de voinţe al părţilor, însoţit de tradiţiunea bunului.

Notarul public care autentifică un contract de donaţie are obligaţia să înscrie de îndată acest contract în Registrul Național Notarial de Evidență a Liberalităților (RNNEL), ţinut în format electronic, potrivit legii.

Acte necesare:

  • actele de identitate ale părţilor;
  • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
  • actele de proprietate al bunului ce face obiectul tranzacţiei (contract (e) de vânzare-cumpărare și documentele adiționale, proces verbal de predare-primire, autorizatie de construire, proces verbal de receptie finală, contract de donație, contract de schimb, certificat de moștenitor, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, alipiri/dezmembrări etc);
  • documentaţia cadastrală a bunului imobil, întocmită de un expert cadastral autorizat (fişa bunului imobil şi planul de amplasament, respectiv planul releveu);
  • certificat de urbanism, dacă este cazul;
  • certificat de atestare fiscală emis pe numele proprietarului eliberat de Administrația Financiară competentă, din care să rezulte nu există datorii, cu privire la bunul ce se donează.

Administraţia Financiară competentă este cea la care se plăteşte impozitul anual pentru imobilul respectiv.

În cazul în care sunt mai mulți coproprietari, certificatul de atestare fiscală trebuie emis de către organul fiscal competent pe numele fiecăruia dintre aceștia având menționate CNP-urile și cotele fiecărui coproprietar.

  • extras de catre funciară pentru autentificare – se obține prin intermediul biroului notarial și este valabil 10 zile de la înregistrarea cererii;
  • în cazul apartamentelor, adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari sau locatari care să ateste că proprietarul este la zi cu datoriile faţă de aceasta.
  • ultima factură și chitanță privind plata la zi a utilităţilor aferente imobilului (curent electric, gaz, apă, telefonie fixă, internet etc);
  • acte de stare civilă, dacă este cazul.

 

În funcție de particularitățiile fiecărei situații în parte, notarul public are dreptul să solicite părților prezentarea oricăror documente pe care le consideră necesare. Lista mai sus menționată are numai caracter informativ.