Societate Profesională Notarială Korodi-Popa Aurelia-Nicoleta - Sabău Carmen

Contractul de Ipotecă

Ipoteca este un drept real asupra bunurilor mobile sau imobile afectate exercitării unei obligații.

Ipoteca constă într-un drept real accesoriu asupra unui bun imobil/mobil determinat al debitorului, drept care fără al deposeda pe debitorul de bunul ipotecat, conferă creditorului ipotecar neplătit la scadență, dreptul de urmărire a imobilului/mobilului în mâinile oricărui s-ar afla, dreptul de a cere scoaterea acestor bunuri la vânzare silită și dreptul de a fi plătit cu preferință din prețul realizat.

Acte necesare:

 • actele de identitate ale părţilor;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • hotărâre AGA din care să rezulte acordul asociaților cu privire la ipotecarea imobilului (dacă una dintre părți este o persoană juridică) și împuternicirea celui abilitat să semneze în numele societății;
 • certificat de înregistrare a societății la Registrul Comerţului sau actul în baza caruia își desfăşoară activitatea persoana juridică (dacă una dintre părți este o persoană juridică);
 • certificat constatator recent, eliberat de Registrul Comertului (dacă una dintre părți este o persoană juridică) În lipsa certificatului constator, biroul notarial poate elibera, contra cost, un extras prin serviciul RECOM Online;
 • actele de proprietate al bunului ce face obiectul tranzacţiei (contract (e) de vânzare-cumpărare și documentele adiționale, proces verbal de predare-primire, autorizatie de construire, proces verbal de receptie finală, contract de donație, contract de schimb, certificat de moștenitor, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, alipiri/dezmembrări etc);
 • documentaţia cadastrală a bunului imobil, întocmită de un expert cadastral autorizat (fişa bunului imobil şi planul de amplasament, respectiv planul releveu);
 • certificat de atestare fiscală al persoanei juridice (dacă una dintre părți este o persoană juridică);
 • certificat de atestare fiscală emis pe numele proprietarului eliberat de Administrația Financiară competentă din care să rezulte că nu există datorii, pentru fiecare coproprietar în parte (dacă este cazul), cu privire la imobilul ce se aduce în garanție

Administraţia Financiară competentă este cea la care se plăteşte impozitul anual pentru imobilul respectiv.

În cazul în care sunt mai mulți coproprietari, certificatul de atestare fiscală trebuie emis de către organul fiscal competent pe numele fiecăruia dintre aceștia având menționate CNP-urile și cotele fiecărui coproprietar.

 • extras de catre funciară pentru autentificare – se obține prin intermediul biroului notarial și este valabil 10 zile de la înregistrarea cererii;
 • polița de asigurare obligatorie a locuinței (opțional);
 • contractul de credit.

 

În funcție de particularitățiile fiecărei situații în parte, notarul public are dreptul să solicite părților prezentarea oricăror documente pe care le consideră necesare. Lista mai sus menționată are numai caracter informativ.