Societate Profesională Notarială Korodi-Popa Aurelia-Nicoleta - Sabău Carmen

Contractul de Partaj

Partajul sau împărțeala este operațiunea juridică prin care se pune capăt stării de indiviziune ori de coproprietate, în sensul că bunul sau bunurile stăpânite în comun pe cote părți, sunt împărțite materialmente între copărtași, fiecare dintre aceștia devenind proprietarul exclusive și irevocabil asupra unei anumite părți determinate sau asupra unui anume bun dintre cele ce formau obiectul coproprietății.

Partajul se poate realiza la notar, prin contract de partaj, atunci când coproprietarii se înțeleg asupra cotei părți ce va reveni fiecăruia.

Acte necesare:

  • actele de identitate ale părţilor;
  • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
  • actele de proprietate ale imobilelor ce face obiectul partajului (contract (e) de vânzare-cumpărare și documentele adiționale, proces verbal de predare-primire, autorizatie de construire, proces verbal de receptie finală, contract de donație, contract de schimb, certificat de moștenitor, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, alipiri/dezmembrări etc);
  • documentaţia cadastrală a bunurilor imobile, întocmită de un expert cadastral autorizat (fişa bunului imobil şi planul de amplasament, respectiv planul releveu);
  • certificat de urbanism, dacă este cazul;
  • certificate de atestare fiscale emise pe numele coproprietarilor eliberate de Administrația Financiară competentă, din care să rezulte nu există datorii, cu privire la imobilele ce se partajează.

Administraţia Financiară competentă este cea la care se plăteşte impozitul anual pentru imobilul respectiv.

În cazul în care sunt mai mulți coproprietari, certificatul de atestare fiscală trebuie emis de către organul fiscal competent pe numele fiecăruia dintre aceștia având menționate CNP-urile și cotele fiecărui coproprietar.

  • extrase de catre funciară pentru autentificare – se obțin prin intermediul biroului notarial și sunt valabile 10 zile de la înregistrarea cererii;
  • în cazul apartamentelor, adeverinţe eliberate de asociaţiile de proprietari sau locatari care să ateste că coproprietarii sunt la zi cu datoriile faţă de aceasta.
  • ultima factură și chitanță privind plata la zi a utilităţilor aferente imobilului (curent electric, gaz, apă, telefonie fixă, internet etc).

 

În funcție de particularitățiile fiecărei situații în parte, notarul public are dreptul să solicite părților prezentarea oricăror documente pe care le consideră necesare. Lista mai sus menționată are numai caracter informativ.