Societate Profesională Notarială Korodi-Popa Aurelia-Nicoleta - Sabău Carmen

Contractul de Întreținere

Contractul de întreţinere este contractul prin care o parte se obligă să efectueze în folosul celeilalte părţi sau al unui anumit terţ prestaţiile necesare întreţinerii şi îngrijirii pentru o anumită durată.

Dacă părțile nu au prevăzut în contract durata întreţinerii sau au prevăzut numai caracterul viager al acesteia, atunci debitorul întreținerii îi datorează creditorului întreținere pentru toată durata vieţii acestuia din urmă.

Potrivit art. 2255 C.Civ., contractul de întreținere se încheie în formă autentică, sub sancțiunea nulității absolute.

Acte necesare:

  • actele de identitate ale părţilor;
  • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
  • actele de proprietate al bunului ce face obiectul tranzacţiei (contract (e) de vânzare-cumpărare și documentele adiționale, proces verbal de predare-primire, autorizatie de construire, proces verbal de receptie finală, contract de donație, contract de schimb, certificat de moștenitor, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, alipiri/dezmembrări etc);
  • documentaţia cadastrală a bunului imobil, întocmită de un expert cadastral autorizat (fişa bunului imobil şi planul de amplasament, respectiv planul releveu);
  • certificate de atestare fiscală emis pe numele proprietarului eliberat de Administrația Financiară competentă, din care să rezulte nu există datorii, cu privire la imobilul ce se înstrăinează.

Administraţia Financiară competentă este cea la care se plăteşte impozitul anual pentru imobilul respectiv.

În cazul în care sunt mai mulți coproprietari, certificatul de atestare fiscală trebuie emis de către organul fiscal competent pe numele fiecăruia dintre aceștia având menționate CNP-urile și cotele fiecărui coproprietar.

  • extras de catre funciară pentru autentificare – se obține prin intermediul biroului notarial și este valabil 10 zile de la înregistrarea cererii;
  • în cazul apartamentelor, adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari sau locatari care să ateste că proprietarul este la zi cu datoriile faţă de aceasta. Adeverinţa nu este necesară în cazul în care debitorul întreținerii consimte să preia eventualele debite existente.

Adeverința eliberată de asociaţia de proprietari sau locatari va avea număr de înregistrare din evidențele asociatiei, data eliberarii si termenul de valabilitate de 30 de zile calendaristice. Adeverinta se prezintă notarului public de catre înstrăinător, în original, cu semnătura olografă a administratorului asociației de proprietari și a președintelui, cu precizarea numelui și prenumelui acestora și cu ștampila asociației de proprietari. Prin exceptie, semnătura oricaruia dintre aceștia este suficientă, caz în care în cuprinsul adeverinței se va mentiona motivul lipsei celei de-a doua semnături.

În cazul existenței unor datorii catre asociația de proprietari sau către furnizorii de utilități publice în cazul facturării individuale a serviciilor, notarul public va autentifica actul de înstrăinare dacă dobânditorul acceptă expres că va prelua în întregime toate debitele înstrăinătorului către asociația de proprietari, precum și toate debitele către toți furnizorii de utilități publice.

Actele de înstrăinare încheiate cu nerespectarea acestor obligații sunt anulabile.

  • ultima factură și chitanță privind plata la zi a utilităţilor aferente imobilului (curent electric, gaz, apă, telefonie fixă, internet etc);
  • polița de asigurare obligatorie a locuinței (opțional).

 

În funcție de particularitățiile fiecărei situații în parte, notarul public are dreptul să solicite părților prezentarea oricăror documente pe care le consideră necesare. Lista mai sus menționată are numai caracter informativ.