Societate Profesională Notarială Korodi-Popa Aurelia-Nicoleta - Sabău Carmen

Contractul de Rentă Viageră

Prin contractul de rentă viageră, o persoană, numită credirentier, înstrăinează un bun sau plăteşte o sumă de bani în schimbul unei prestaţii periodice în bani care urmează să-i fie plătită până la decesul său de o altă persoană, numită debirentier – debitorul rentei.

Acte necesare:

  • actele de identitate ale părţilor;
  • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
  • actele de proprietate al bunului ce face obiectul tranzacţiei (contract (e) de vânzare-cumpărare și documentele adiționale, proces verbal de predare-primire, autorizatie de construire, proces verbal de receptie finală, contract de donație, contract de schimb, certificat de moștenitor, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, alipiri/dezmembrări etc);
  • documentaţia cadastrală a bunului imobil, întocmită de un expert cadastral autorizat (fişa bunului imobil şi planul de amplasament, respectiv planul releveu);
  • certificat de urbanism, dacă este cazul;
  • certificatul de atestare fiscală emis pe numele proprietarului eliberat de Administrația Financiară competentă, din care să rezulte nu există datorii, cu privire la bunul ce se înstrăinează.

Administraţia Financiară competentă este cea la care se plăteşte impozitul anual pentru imobilul respectiv.

În cazul în care sunt mai mulți coproprietari, certificatul de atestare fiscală trebuie emis de către organul fiscal competent pe numele fiecăruia dintre aceștia având menționate CNP-urile și cotele fiecărui coproprietar.

  • extras de catre funciară pentru autentificare – se obține prin intermediul biroului notarial și este valabil 10 zile de la înregistrarea cererii;
  • în cazul apartamentelor, adeverinţa eliberată de asociaţia de proprietari sau locatari care să ateste că proprietarul este la zi cu datoriile faţă de aceasta.
  • ultima factură și chitanță privind plata la zi a utilităţilor aferente imobilului (curent electric, gaz, apă, telefonie fixă, internet etc);
  • acte de stare civilă, dacă este cazul.

 

În funcție de particularitățiile fiecărei situații în parte, notarul public are dreptul să solicite părților prezentarea oricăror documente pe care le consideră necesare. Lista mai sus menționată are numai caracter informativ.