Societate Profesională Notarială Korodi-Popa Aurelia-Nicoleta - Sabău Carmen

Contractul de Schimb Imobiliar

Contractul de schimb este contactul prin care fiecare dintre părți, denumite copermutanți, transmite sau, după caz, se obligă să transmită un bun pentru a dobândi un altul.

Dispozițiile privitoare la vânzare se aplică în mod corespunzător și schimbului. Fiecare dintre părți este considerată vânzător, în ceea ce privește bunul pe care îl înstrăinează, și cumpărător, în ceea ce privește bunul pe care îl dobândește.

Acte necesare:

  • actele de identitate ale părţilor;
  • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
  • actele de proprietate ale imobilelor ce face obiectul tranzacţiei (contract (e) de vânzare-cumpărare și documentele adiționale, proces verbal de predare-primire, autorizatie de construire, proces verbal de receptie finală, contract de donație, contract de schimb, certificat de moștenitor, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, alipiri/dezmembrări etc);
  • documentaţia cadastrală a bunurilor imobile, întocmită de un expert cadastral autorizat (fişa bunului imobil şi planul de amplasament, respectiv planul releveu);
  • certificat de urbanism, dacă este cazul;
  • certificate de atestare fiscale emise pe numele proprietarilor – copermutanților eliberate de Administrația Financiară competentă, din care să rezulte nu există datorii, cu privire la imobilele ce se înstrăinează.

Administraţia Financiară competentă este cea la care se plăteşte impozitul anual pentru imobilul respectiv.

În cazul în care sunt mai mulți coproprietari, certificatul de atestare fiscală trebuie emis de către organul fiscal competent pe numele fiecăruia dintre aceștia având menționate CNP-urile și cotele fiecărui coproprietar.

  • extrase de catre funciară pentru autentificare – se obțin prin intermediul biroului notarial și sunt valabile 10 zile de la înregistrarea cererii;
  • în cazul apartamentelor, adeverinţe eliberate de asociaţiile de proprietari sau locatari care să ateste că proprietarii – copermutanții sunt la zi cu datoriile faţă de aceasta. Adeverinţele nu sunt necesare în cazul în care copermutanții consimt să preia eventualele debite existente.

Adeverința eliberată de asociaţia de proprietari sau locatari va avea număr de înregistrare din evidențele asociatiei, data eliberarii si termenul de valabilitate de 30 de zile calendaristice. Adeverinta se prezintă notarului public de catre înstrăinător, în original, cu semnătura olografă a administratorului asociației de proprietari și a președintelui, cu precizarea numelui și prenumelui acestora și cu ștampila asociației de proprietari. Prin exceptie, semnătura oricaruia dintre aceștia este suficientă, caz în care în cuprinsul adeverinței se va mentiona motivul lipsei celei de-a doua semnături.

În cazul existenței unor datorii catre asociația de proprietari sau către furnizorii de utilități publice în cazul facturării individuale a serviciilor, notarul public va autentifica actul de înstrăinare dacă dobânditorul acceptă expres că va prelua în întregime toate debitele înstrăinătorului către asociația de proprietari, precum și toate debitele către toți furnizorii de utilități publice.

Actele de înstrăinare încheiate cu nerespectarea acestor obligații sunt anulabile.

  • ultima factură și chitanță privind plata la zi a utilităţilor aferente imobilului (curent electric, gaz, apă, telefonie fixă, internet etc);
  • polița de asigurare obligatorie a locuinței (opțional).

 

În funcție de particularitățiile fiecărei situații în parte, notarul public are dreptul să solicite părților prezentarea oricăror documente pe care le consideră necesare. Lista mai sus menționată are numai caracter informativ.